:ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ:

:ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ:

ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸದಾಪೂರ್ಣೇ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ|
ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹೀಂ ಚ ಪಾರ್ವತಿ||

0 comments:

Popular Posts

 
  • Adige Recipes-ಅಡಿಗೆ ಸವಿರುಚಿ © 2012 | Designed by Designer Link, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes