ಓಂ ಮಹಾ ಘಂ ಗಣಪತೆಯೇ ನಮಃ

       ಓಂ ಮಹಾ ಘಂ ಗಣಪತೆಯೇ ನಮಃಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ


ಶುಕ್ಲಾಂ ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪ ಶಾಂತಯೇ

0 comments:

Popular Posts

 
  • Adige Recipes-ಅಡಿಗೆ ಸವಿರುಚಿ © 2012 | Designed by Designer Link, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes